Ban lãnh đạo

GS AHLĐ Nguyễn Anh Trí
GS AHLĐ Nguyễn Anh Trí

Người sáng lập - Chủ tịch Hội đồng cố vấn

Cô Võ Ngọc Lan
Cô Võ Ngọc Lan

Thành viên sáng lập - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thầy Trần Văn Tính
Thầy Trần Văn Tính

Thành viên sáng lập

Thầy Trương Thanh Ba
Thầy Trương Thanh Ba

Thành viên sáng lập

Ban tổng giám đốc

TS Nguyễn Trí Anh
TS Nguyễn Trí Anh

Tổng giám đốc

ThS BS CKII Nguyễn Thị Kim Len
ThS BS CKII Nguyễn Thị Kim Len

Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Duy Hùng

Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Quyết

Phó Tổng giám đốc

Phạm Hữu Thưởng
Phạm Hữu Thưởng

Phó Tổng giám đốc